Отговори на

Често задавани въпроси

Хидроизолациите се разделят на две основни категории – рулонни и мазани. Рулонните хидроизолационни материали се разделят на битумни и синтетични мембрани.

Битумните материали са няколко разновидности:

 • В зависимост от основата
  • Стъклен воал
  • Стъклоплатно
  • Полиестер
 • В зависимост от пластификатора
  • АРР – атактен полипропилен
  • SBS – стирен-бутадиен-стирен
 • В зависимост от горната повърхност
  • С кварцов пясък
  • С минерални шисти
  • С полиетиленово фолио

Синтетичните мембрани са няколко вида:

 • PVC – поливинилхлорид
 • FPO – гъвкав полиолефин
 • TPO – термопластичен олефин
 • HDPЕ – полиетилен висока плътност
 • LDPE – полиетилен ниска плътност

Мазаните хидроизолации се разделят на три групи – полиуретанови, битумни и на циментова основа.

Правилният избор на хидроизолационен материал и технология на полагане в основна степен зависи от спецификата на обекта.

Фундаменти

При работа с фундаменти най-подходяща е битумната хидроизолация, която се полага на два пласта – както под фундамента, така и по сутеренните стени. Най-масово използвани са SBS битумните хидроизолации. Хидроизолацията на сутеренните стени се защитава с XPS топлоизолация и с дренажна мебрана. В практиката понякога се използват и синтетични материали, като най-често това са PVC мембраните без UV защита. Те се използват доста по-рядко от битумните, тъй като вероятността от нараняване е значително по-голяма и съответно се нуждаят от допълнителна защита. От изключителна важност при изпълнението на цялостната система за хидроизолация на подземните нива е правилният избор на материал за обработка на работните фуги между фундамент и сутеренни стени и за обработка между отделните тактове на отливане на сутеренните стени.

Друг метод за хидроизолиране на подземните нива е използването на мазани хидроизолации – както на циментова, така и на битумна основа. Те намират сравнително по-рядко приложение и са по-ненадеждни. Основните им недостатъци са свързани с пукнатините, които се появяват при слягане на сградата с течение на времето и с по-трудното обработване на работните и дилатационните фуги.

Като цяло, световният опит сочи, че най-надеждни и съответно най-широко разпространени са хидроизолациите, изпълнени с рулонна битумна мембрана.

При спиране на течове в подземните нива на сградите, след като вече е изпълнен обратният насип, най-широко приложение намират инжекционните смоли и кристализиращите мазани хидроизолации на циментова основа.

Тераси

При хидроизолирането на тераси най-широко приложение намират битумните мемрани, особено за площи над 20 кв.м. Приложение намират и мазаните хидроизолационни материали на циментова основа, но те са препоръчителни за малки тераси до 20 кв.м.

От голяма важност за качественото изпълнение на хидроизолационните работи по терасите е защитаването на хидроизолационната мембрана с допълнителна циментова замазка или бетон.

Синтетичните мембрани намират по-ограничено предназначение при хидроизолирането на открити тераси.

При изпълнение на терасите е силно препоръчително да се извърши водна проба преди полагането на защитната замазка и финишното покритие.

Покриви

Качественото изграждане на хидроизолационната система при изпълнение на покриви зависи в най-голяма степен от конструктивните и архитектурни особености на сградата. Така например, сградите с метална конструкция и плоски покриви най-често се изпълняват с послоен монтаж на пароизолация, топлоизолация от каменна вата и хидроизолация от TPO или PVC мембрана. Най-широко използваната система е на ТРО или PVC мембрана с механично закрепване. Сравнително по-рядко се използва т.нар. баластова система, при която мембраната се защитава от UV лъчите и ветровите натоварвания посредством полагането на слой от речен чакъл.

При сградите със стоманобетонова носеща конструкция най-често използвани са двуслойните битумни системи. При тях върху стоманобетоновата плоча се полага топлоизолация (най-често XPS), след което се изпълнява циментова замазка или бетон за наклони и накрая се полагат два пласта битумна рулонна хидроизолация. При подобен род сгради приложение намират и синтетичните мембрани, най-вече при покриви с големи площи и сравнително малко на брой детайли. Мазаните хидроизолации на битумна и полиуретнова основа се използват относително рядко.

Тунели

При хидроизолацията на тунели приложение намират почти изцяло само PVC мембраните. Защитата на мембраната от механични увреждания се осъществява най-често посредством полагане на геотекстил на два слоя – съответно от страната на първичната и от страната на вторичната облицовка.

За цялостната надеждност на хидроизолационната система важна роля играе и монтажът на PVC WaterStop ленти, които позволяват при евентуални наранявания на хидроизолацията да се локализират течовете само в определена зона. Това локализиране позволява отсраняването на течовете прецизно и в изключително кратки срокове посредством инжектирането на смоли.

Мостове

Хидроизолацията на мостовете се изпълнява винаги от еднопластова рулонна битумна хидроизолация с много високи якостни и температурни показатели. Най-същественото значение за правилното изпълнение на хидроизолацията има влажността на основата. Ако не се спазват нормативните изисквания за ниска влажност на основата, при полагането на горещия асфалт се образуват пари, които отлепват хидроизолацията от основата и образуват въздушни балони. След полагане на хидроизолацията, винаги се провеждат тестове, които доказват добрата адхезия на хидроизолацията с основата.

Сметища и хвостохранилища

Хидроизолациите за сметища и хвостохранилища се използват с цел да се предпази почвата от проникване на вредни вещества. В тази област намират приложение единствено HDPE мембраните в комбинация с бентонитови хидроизолации и дренажни геокомпозити.

Резервоари

Хидроизолационните системи при резервоарите могат да бъдат изграждани с използването на всички видове мембрани – синтетични, битумни и мазани. Най-разпространено в практиката е приложението на синтетичните мембрани.

Резервоарите, при които се налага изграждането на хидроизолационни системи са два типа – за питейни нужди и за противопожарни цели. Всеки тип има своите специфични изисквания и норми по отношение на вложените материали и използваната технология.

Питейните резервоари се изпълняват задължително със синтетични материали, които са специално предназначени за този тип обекти. Изпълнението на хидроизолационните системи при резервоарите за противопожарни цели не налага използването на строго определени материали и този тип резервоари се хидроизолират със синтетични, битумни или мазани мембрани.

Хидроизолационните системи могат да се изграждат успешно през всички сезони при спазване на едно основно правило – изборът на материал да е съобразен с метеорологичните условия! От първостепенно значение за качественото изпълнение на системата са изискванията към основата, върху която ще се полагат хидроизолациите. Тези изисквания най-вече са свързани с влажността на основата и температурата на околната среда.

При полагане на битумни хидроизолационни системи през студените месеци, по правило се използват SBS бутимни мембрани, които имат по-добри показатели на огъваемост при ниски температури. В топлите месеци се използват най-вече АРР мембрани, които имат по-добра топлоустойчивост. Въпреки това съвременните производители използват пластификатори и добавки, които правят както АРР, така и SBS мембраните подходящи за работа през всички сезони.

Синтетичните мембрани се използват при всякакви температури на околната среда и нямат изисквания към влажността на основата, поради обстоятелството, че се закрепват механично.

По правило хидроизолации не се полагат при дъждовно време.

Трудностите при избор на изпълнител на хидроизолационни работи произлизат най-вече от изключително големия брой фирми, които предлагат тази специфична услуга и от липсата на ясни параметри, по които клиентите да се ориентират за нивото на професионализъм, компетентност и опит. Фирмите, които извършват хидроизолационни работи не подлежат на сертифициране и поради тази причина възложителите могат да направят единствено субективна преценка, която се основава изключително на косвени признаци.

Най-често срещаните проблеми с фирмите-изпълнители произтичат от тяхното недобро познаване на хидроизолационните материали и техните съответни свойства. В повечето пъти фирмите не подбират правилните материали, които са съобразени със спецификата на обекта и метеорологичните условия по време на полагане.

Съществен проблем е и ниската компетентност и лошата квалификация на изпълнителския персонал. Без достатъчно опит и с недостатъчни професионални умения, работниците често пъти компрометират хидроизолационната система дори и да са подбрали материал от най-висок клас. Изключително често се допускат грешки при обработката на детайли, при подготовката на основата и при самото полагане на хидроизолацията. В много случаи материалите се прегарят или не се залепват достатъчно качествено, което е предпоставка за много сериозни проблеми в бъдеще.

Един от най-сериозните проблеми е некоректността на голяма част от фирмите, които извършват хидроизолационни работи. В последните години се разпространи порочната практика да се подменят предварително заложените по договор материали с по-евтини и некачествени мембрани, да се просрочват значително сроковете за изпълнение и да се предявяват претенции за допълнително заплащане извън уговорените финансови условия. Често пъти фирмите изискват авансово плащане в голям размер, след което прекратяват комуникация с клиентите си и така и не стартират работа по обекта.

Друг широко разпространен проблем в практиката е масовото неспазване на ангажиментите по поетите гаранционни условия. Съответно с това, при некачественото изпълнение на хидроизолационни работи и появата на течове в бъдеще, фирмата-изпълнител не поема никаква отговорност по отстраняването на проблема.

Съветът на SAT Engineering към всички възложители е да направят сериозно предварително проучване на бранша, преди да изберат фирма, на която да възложат хидроизолационните работи. Никога не трябва да се търси най-евтината оферта или най-кратките срокове на изпълнение. Нашият съвет е да се избере голяма фирма със солиден професионален опит, добра репутация, достатъчно голям инженерен и изпълнителски персонал на щат и богато портфолио от успешно изпълнени обекти.

Един от най-разпространените проблеми са течовете и наводняването на сутерени, гаражи и други подземни нива на сградите. Основният метод за спирането на течове в подземия е инжектирането на смоли от различен тип. Изборът на най-подходяща смола за инжектиране зависи в най-голяма степен от вида на фугата, която трябва да се инжектира – дилатационна или работна. Приложение намира и репарацията на участъци с деструктирал бетон, посредством различни материали на циментова основа.

Напоследък добива популярност и използването на т.нар. акрилни завеси, които образуват хидроизолационен филм от страната на водния напор.

Качественото изпълнение на хидроизолационна система на зелен покрив в най-голяма степен зависи от правилния избор на мембрана. Най-често използвани са битумните хидроизолации със специален химичен състав, който предотвратява въздействието на корените на растителността. Слоевете, което изпълняват дренажните функции на системата също са от съществено значение, като техният оптимален избор зависи най-вече от типа на растителността и дебелината на почвения слой.

При интензивните покриви се насаждат средно и едромащабни растителни видове с дълбоки коренови системи. Това налага използването на дренажни композити с много по-високи якостни показатели. Растителността при екстензивните покриви е предимно тревиста със слаба коренова система. Съответно с това, изборът на дренажни композити в този случай е от по-несъществено значение.

Най-честите проблеми по време на гаранционния срок възникват поради лошия избор на оптимален вид хидроизолация.

Когато се полагат при високи температури, някои от SBS-модифицираните битумни хидроизолации дават големи линейни разширения през зимните месеци и водят до компрометиране в зоните на заваряване и детайлите. Някои от видовете синтетични мембрани нямат добра UV-защита и съответно стареят и се напукват преди изтичане на гаранционните срокове. Неправилният подбор на отводнителна система също е сериозна предпоставка за проблеми по време на периода на гаранция. Некачествените воронки и барбакани често пъти се пукат поради атмосферните влияния или не правят добра спойка с хидроизолационния материал. Това води до появата на течове.

При изолирането на фундаменти на сгради изключително важно е правилното взаимодействие между отделните участници в строителния процес. Качествената защита на изолацията от механични наранявания при арматурни и кофражни дейности, както и при изпълнението на обратните насипи, е изключително важен фактор за запазване целостта на хидроизолационната система.

При хидроизолацията на открити тераси често пъти се появяват проблеми в зоните на връзка между хидроизолацията и дограмата.

Не намирате отговор на въпрос който ви интересува

Пишете ни  SAT Engineering събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашето запитване и идентифицирането Ви.