Полагане на хидроизолация – как да изберем подходящ материал?

Правилният избор на материал и технология на полагане на хидроизолацията в основна степен зависи от спецификата на обекта.

Фундаменти

Полагане на хидроизолация 3
Полагане на хидроизолация – фундаменти

При работа с фундаменти най-подходяща е битумната хидроизолация, която се полага на два пласта – както под фундамента, така и по сутеренните стени. Най-масово използвани са SBS битумните хидроизолации. Хидроизолацията на сутеренните стени се защитава с XPS топлоизолация и с дренажна мебрана. В практиката понякога се използват и синтетични материали, като най-често това са PVC мембраните без UV защита. Те се използват доста по-рядко от битумните, тъй като вероятността от нараняване е значително по-голяма и съответно се нуждаят от допълнителна защита. От изключителна важност при изпълнението на цялостната система за хидроизолация на подземните нива е правилният избор на материал за обработка на работните фуги между фундамент и сутеренни стени и за обработка между отделните тактове на отливане на сутеренните стени.

Друг метод за хидроизолиране на подземните нива е използването на мазани хидроизолации – както на циментова, така и на битумна основа. Те намират сравнително по-рядко приложение и са по-ненадеждни. Основните им недостатъци са свързани с пукнатините, които се появяват при слягане на сградата с течение на времето и с по-трудното обработване на работните и дилатационните фуги.

Като цяло, световният опит сочи, че най-надеждни и съответно най-широко разпространени са хидроизолациите, изпълнени с рулонна битумна мембрана.

При спиране на течове в подземните нива на сградите, след като вече е изпълнен обратният насип, най-широко приложение намират инжекционните смоли и кристализиращите мазани хидроизолации на циментова основа.

Тераси

Полагане на хидроизолация 1
Полагане на хидроизолация – научете повече!

При хидроизолирането на тераси най-широко приложение намират битумните мемрани, особено за площи над 20 кв.м. Приложение намират и мазаните хидроизолационни материали на циментова основа, но те са препоръчителни за малки тераси до 20 кв.м.

От голяма важност за качественото изпълнение на хидроизолационните работи по терасите е защитаването на хидроизолационната мембрана с допълнителна циментова замазка или бетон.

Синтетичните мембрани намират по-ограничено предназначение при хидроизолирането на открити тераси.

При изпълнение на терасите е силно препоръчително да се извърши водна проба преди полагането на защитната замазка и финишното покритие.

Покриви

Качественото изграждане на хидроизолационната система при изпълнение на покриви зависи в най-голяма степен от конструктивните и архитектурни особености на сградата. Така например, сградите с метална конструкция и плоски покриви най-често се изпълняват с послоен монтаж на пароизолация, топлоизолация от каменна вата и хидроизолация от TPO или PVC мембрана. Най-широко използваната система е на ТРО или PVC мембрана с механично закрепване. Сравнително по-рядко се използва т.нар. баластова система, при която мембраната се защитава от UV лъчите и ветровите натоварвания посредством полагането на слой от речен чакъл.

При сградите със стоманобетонова носеща конструкция най-често използвани са двуслойните битумни системи. При тях върху стоманобетоновата плоча се полага топлоизолация (най-често XPS), след което се изпълнява циментова замазка или бетон за наклони и накрая се полагат два пласта битумна рулонна хидроизолация. При подобен род сгради приложение намират и синтетичните мембрани, най-вече при покриви с големи площи и сравнително малко на брой детайли. Мазаните хидроизолации на битумна и полиуретнова основа се използват относително рядко.

Тунели

Полагане на хидроизолация 2
Полагане на хидроизолация – свържете се с нас

При хидроизолацията на тунели приложение намират почти изцяло само PVC мембраните. Защитата на мембраната от механични увреждания се осъществява най-често посредством полагане на геотекстил на два слоя – съответно от страната на първичната и от страната на вторичната облицовка.

За цялостната надеждност на хидроизолационната система важна роля играе и монтажът на PVC WaterStop ленти, които позволяват при евентуални наранявания на хидроизолацията да се локализират течовете само в определена зона. Това локализиране позволява отсраняването на течовете прецизно и в изключително кратки срокове посредством инжектирането на смоли.

Мостове

Хидроизолацията на мостовете се изпълнява винаги от еднопластова рулонна битумна хидроизолация с много високи якостни и температурни показатели. Най-същественото значение за правилното изпълнение на хидроизолацията има влажността на основата. Ако не се спазват нормативните изисквания за ниска влажност на основата, при полагането на горещия асфалт се образуват пари, които отлепват хидроизолацията от основата и образуват въздушни балони. След полагане на хидроизолацията, винаги се провеждат тестове, които доказват добрата адхезия на хидроизолацията с основата.

Сметища и хвостохранилища

Хидроизолациите за сметища и хвостохранилища се използват с цел да се предпази почвата от проникване на вредни вещества. В тази област намират приложение единствено HDPE мембраните в комбинация с бентонитови хидроизолации и дренажни геокомпозити.

Резервоари

Хидроизолационните системи при резервоарите могат да бъдат изграждани с използването на всички видове мембрани – синтетични, битумни и мазани. Най-разпространено в практиката е приложението на синтетичните мембрани.

Резервоарите, при които се налага изграждането на хидроизолационни системи са два типа – за питейни нужди и за противопожарни цели. Всеки тип има своите специфични изисквания и норми по отношение на вложените материали и използваната технология.

Питейните резервоари се изпълняват задължително със синтетични материали, които са специално предназначени за този тип обекти. Изпълнението на хидроизолационните системи при резервоарите за противопожарни цели не налага използването на строго определени материали и този тип резервоари се хидроизолират със синтетични, битумни или мазани мембрани.

Какви са основните видове хидроизолации?

Хидроизолациите се разделят на две основни категории – рулонни и мазани. Рулонните хидроизолационни материали се разделят на битумни и синтетични мембрани.

Битумните материали са няколко разновидности:

 • В зависимост от основата
  • Стъклен воал
  • Стъклоплатно
  • Полиестер
 • В зависимост от пластификатора
  • АРР – атактен полипропилен
  • SBS – стирен-бутадиен-стирен
 • В зависимост от горната повърхност
  • С кварцов пясък
  • С минерални шисти
  • С полиетиленово фолио

Синтетичните мембрани са няколко вида:

 • PVC – поливинилхлорид
 • FPO – гъвкав полиолефин
 • TPO – термопластичен олефин
 • HDPЕ – полиетилен висока плътност
 • LDPE – полиетилен ниска плътност

Мазаните хидроизолации се разделят на три групи – полиуретанови, битумни и на циментова основа.

Кой е най-подходящият сезон за полагане на хидроизолация?

Хидроизолационните системи могат да се изграждат успешно през всички сезони при спазване на едно основно правило – изборът на материал да е съобразен с метеорологичните условия! От първостепенно значение за качественото изпълнение на системата са изискванията към основата, върху която ще се полагат хидроизолациите. Тези изисквания най-вече са свързани с влажността на основата и температурата на околната среда.

При полагане на битумни хидроизолационни системи през студените месеци, по правило се използват SBS бутимни мембрани, които имат по-добри показатели на огъваемост при ниски температури. В топлите месеци се използват най-вече АРР мембрани, които имат по-добра топлоустойчивост. Въпреки това съвременните производители използват пластификатори и добавки, които правят както АРР, така и SBS мембраните подходящи за работа през всички сезони.

Синтетичните мембрани се използват при всякакви температури на околната среда и нямат изисквания към влажността на основата, поради обстоятелството, че се закрепват механично.

По правило хидроизолации не се полагат при дъждовно време.

Полагане на хидроизолация – защо е важно да бъде извършено от професионалисти?

Полагане на хидроизолация 4
Полагане на хидроизолация – професионализъм

Определено вярното решение при предстоящо полагане на хидроизолация е да се доверите на професионалисти с достатъчно солиден опит в бранша. Професионалисти, които са участвали в реализацията на множество хидроизолационни проекти и знаят точно какви изисквания и стандарти трябва да бъдат спазени. Вижте защо е толкова важна експертизата, когато става въпрос за полагане на хидроизолация:

Спестяване на значителни разходи в бъдеще – както отбелязахме в самото начало на текста, качественото и ефективно полагане на хидроизолация играе ключова роля за пълноценната експлоатация на дадена сграда или съоръжение в близко и по-далечно бъдеще. Подхождането с нужното внимание и отговорност към дейностите по полагане на хидроизолация впоследствие ще ви спести значително количество разходи. Разходи, които биха отишли за ремонтни дейности, за спиране на течове, за отстраняване на щетите по интериора и т.н. В този смисъл можете да бъдете сигурни, че поръчването и заплащането на първокласни и надеждни услуги за полагане на хидроизолация е изцяло във ваш интерес, включително и финансов.

Употреба на най-добрите материали – дейностите по полагане на хидроизолация няма как да отговорят на необходимите стандарти и изисквания, ако не се използват материали от най-високо качество. Фирмите с голям опит в сферата обикновено изграждат дълготрайни отношения с производителите на такива материали и са наясно с всички актуални предложения в каталозите им. Така че за тях е доста по-лесно да подберат най-добрите материали, които ще гарантират желаните резултати при изпълнението на конкретните проекти за полагане на хидроизолация.

Способност за адаптация към особеностите на сградите и съоръженията – когато проектите за полагане на хидроизолация се изпълняват от опитни професионалисти, те могат да бъдат адаптирани оптимално към особеностите на конкретните сгради и съоръжения. По този начин успешно ще бъдат преодолени всякакви неочаквани усложнения и ще се изгради надеждна хидроизолационна система, осигуряваща пълноценната експлоатация на сградата за дълъг период от време.

Полагане на хидроизолация – причини да изберете услугите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ

Услугите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ за полагане на хидроизолация са правилният избор за всички, които се нуждаят от първокласна хидроизолация на своите сгради и съоръжения. По-надолу ще изведем няколко основателни причини да се обърнете към нас, когато става въпрос за полагане на хидроизолация:

Полагане на хидроизолация от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Гарантирано качество – ако изберете услугите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ, ще си гарантирате желаното качество във връзка с дейностите по полагане на хидроизолация. Ние контролираме внимателно и прецизно всеки един елемент от процеса – започвайки от предварителния преглед и подготовка на повърхността, преминавайки през самото полагане на хидроизолация и стигайки до последващото гаранционно обслужване. Освен това сме официален вносител за България на хидроизолационните мембрани на утвърдения производител BituNil – Nile Waterproofing Materials Co, доказали своята ефективност и устойчивост във времето.

Полагане на хидроизолация от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Квалифицирани и опитни специалисти – САТ ИНЖЕНЕРИНГ е изградила екип от квалифицирани и опитни специалисти с дългогодишна работа по различни проекти за полагане на хидроизолация. Освен това сме внедрили методи за интензивно входящо обучение, отнасящо се до приложението на модерните технологии в сферата на хидроизолациите, с което се гарантира, че всеки нов служител отговаря на приетите от нас високи професионални стандарти.

Полагане на хидроизолация от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Реномирани клиенти –  доказателство за качеството и надеждността на предлаганите от САТ ИНЖЕНЕРИНГ услуги за полагане на хидроизолация са множеството реномирани клиенти, избиращи да работят именно с нас. В тази група от клиенти влизат както държавни институции, така и успешни фирми с дълго присъствие на българския и международния пазар. Като примери можем да посочим Софийска община, Главболгарстрой, Лидл, Аргогруп и др.

Полагане на хидроизолация от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Портфолио от реализирани проекти – и не на последно място, на сайта ни можете да разгледате портфолио от реализирани проекти за полагане на хидроизолация. В това число проекти за полагане на хидроизолация на жилищни, административни и търговски сгради, на различни инфраструктурни съоръжения и т.н. Богатото ни портфолио ще ви убеди, че ние сме партньорът, на когото можете да се доверите за успешната реализация на всякакви хидроизолационни проекти.